แผนผังมโนทัศน์

Advertisements

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4A-4F

ให้นักเรียนลองศึกษาความรู้ตาม Link ความรู้ที่ครูชี้แนะให้ แล้วให้นักเรียนค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ มา 5 ตัวอย่าง(ต้องไม่ซ้ำกับตัวอย่างของครูนะค่ะ)  พร้อมส่ง Link แหล่งข้อมูลนั้น ไปที่ http://www.itsadaphon@gmail.com ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. เท่านั้นนะค่ะ คนที่ส่งมา 5 อันดับแรกมีรางวัลพิเศษค่ะ ^___^ จากครูส้มโอ

 

 

 

แหล่งข่อมูลเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์

1. http://www1.mod.go.th/heritage/nation/geography/geo.htm

2. http://www.gisthai.org

3. http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=12884&mul_source_id=023543